Ga naar de inhoud
Privacy verklaring

Bedankt dat u onze website bezoekt. We werken continu aan het zo gebruiksvriendelijk en bruikbaar mogelijk maken van cyberrating.nl, bijvoorbeeld door te zorgen dat u ook op een mobiel apparaat de website goed kunt weergeven. Maar we vinden ook het beschermen van uw persoonlijke gegevens een serieuze zaak en willen dat u zich op uw gemak voelt tijdens een bezoek aan onze website. Indien u onze website bezoekt worden algemene gegevens opgeslagen in een log van de webserver. Deze gegevens kunnen niet aan u als persoon worden verbonden en dus kunnen we u aan de hand van deze gegevens ook niet persoonlijk identificeren. Deze gegevens worden alleen verzameld voor statistische doeleinden en verbetering van de website.

  1. Verantwoordelijke

Stichting CYRA is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG). Dit houdt in dat Stichting CYRA beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Stichting CYRA is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

  1. Persoonsgegevens

Stichting CYRA verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

  1. Grondslag van de verwerking

Stichting CYRA moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die geldt voor de verantwoordelijke.

Gegevens ingevoerd op onze website

Stichting CYRA gebruikt de gegevens die u op onze website invult (uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) om de door u aangevraagde informatie toe te zenden. Deze verwerking is gebaseerd op toestemming. Eenmaal gegeven toestemming kunt u intrekken door een email te sturen naar communicatie@cyberrating.nl.  Stichting CYRA bewaart de persoonsgegevens zolang de toestemming gegeven en niet ingetrokken is.

Doorlinken naar ander platform

Als u doorlinkt naar een extern (bijvoorbeeld Social Media) platform, dan is het voor dat platform geldende Privacy Statement van toepassing.

Klantgegevens en gegevens van adviseurs

Stichting CYRA gebruikt de gegevens van onze klanten en/of hun adviseurs (uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) voor de volgende zaken:

– Het toezenden van documenten zoals offerte, rapport, certificaat – aan klant en/of adviseur,

– Het communiceren van de planning en overige communicatie m.b.t. (potentiële) opdrachten;

– Het uitvoeren van de audit of inspectie inclusief opstellen van en opname in de rapportage en op het certificaat;

– Mailingen m.b.t. trainingen en informatie m.b.t. normen/schema’s;

– Meldingen en toezenden van certificaat aan beheerstichting;

– Het informeren en communiceren over relevante ontwikkelingen;

– Toezichthouders inzage geven in dossiers.

Deze verwerking is gebaseerd op de overeenkomst. Grondslag voor toezenden van informatie m.b.t. trainingen, normen of schema’s aansluitend bij de (potentiële) opdracht is gerechtvaardigd belang. Stichting CYRA bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Of zo lang als op grond van de Archiefwet is vereist.

  1. Beveiliging persoonsgegevens

Stichting CYRA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies, vernietiging of beschadiging van persoonsgegevens en ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan (Artikel 5, sub 1f, van de AVG). Zo draagt Stichting CYRA er zorg voor dat de persoonsgegevens volgens de geldende stand der techniek door middel van passende technische en organisatorische Maatregelen worden beveiligd. Daarnaast is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot daartoe bevoegde personen namens Stichting CYRA. Deze medewerkers hebben alleen toegang tot deze persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

  1. Verstrekken van persoonsgegevens aan andere partijen

Data, waaronder persoonsgegevens, worden opgeslagen op servers van Stichting CYRA en Hubspot. Persoonsgegevens worden niet aan derden toegezonden of doorverkocht tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

  1. Uw privacyrechten

Op basis van de AVG heeft u een aantal rechten:

– Recht van inzage (AVG artikel 15);

– Recht op rectificatie (AVG artikel 16);

– Recht op gegevenswissing (“vergetelheid”, AVG artikel 17);

– Recht op beperking van de verwerking (AVG artikel 18);

– Recht op overdraagbaarheid van gegevens (AVG artikel 20);

– Recht van bezwaar (AVG artikel 21);

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Stichting CYRA verwerkt, kunt u een inzageverzoek (schriftelijk of per e-mail) doen. Stichting CYRA behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

  1. Verzoek

U kunt uw verzoek sturen aan:

communicatie@cyberrating.nl

Stichting CYRA

Intellectueel) eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten op deze website en de inhoud die daarop wordt weergegeven liggen bij Stichting CYRA en zijn bij de wet beschermd. De beschikbare informatie en inhoud mag niet gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming, behalve voor privé of ander eigen gebruik zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De artikelen die op onze website gepubliceerd worden, mogen door uitgevers in dagbladen en tijdschriften zonder onze voorafgaande toestemming gepubliceerd worden, op voorwaarde dat er een duidelijke bronvermelding is opgenomen. Daarnaast dient de uitgever een exemplaar van het tijdschrift of dagblad, waarin het desbetreffende artikel is opgenomen, ter informatie aan ons te verstrekken.

Uitsluiting aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid 

 Stichting CYRA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van gegevens, noch voor schade, storingen of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Stichting CYRA. Tevens aanvaardt Stichting CYRA geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens voor informatie of reclame, verstrekt via de website www.cyberrating.nl. Stichting CYRA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Stichting CYRA garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteedt. Stichting CYRA aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

– Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

– Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)

– Google Analytics (analytische cookie)

– Facebook (tracking cookie)

– Google Adwords (tracking cookie)

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

 

 

Overtuig jezelf

“Met CYRA kan iedereen achterhalen wat er moet gebeuren om echt cyberweerbaar te zijn. Het schept vertrouwen als een toeleverancier een CYRA-certificaat kan tonen en dat scheelt inkoopafdelingen weer werk.”

Paul van Nunen, Directeur Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport

“CYRA is dé standaard voor informatie- en privacy maatregelen, voorsorterend op een eventuele ISO 27001 certificering.”

Vincent schijven, TÜV NORD Nederland

“CYRA staat voor "CYberRAting”

Robbert Kramer, ASML

“CYRA is uitermate geschikt voor bedrijven die onder de NIS-2 gaan vallen en ‘iets’ met hun toeleveranciers moeten of willen. Door een bepaald niveau van certificaat te vragen aan de bedrijven waarmee je zaken doet, krijg je wél de bevestiging dat je partners hun cyberweerbaarheid op (een) niveau hebben. Zonder dat je daar inhoudelijk bij betrokken moet zijn - en daarmee wellicht wel een verant woordelijkheid in krijgt.”

Evelien Bras, directeur bestuurder stichting FERM

“De route naar digitaal weerbaar ondernemen kent 7 stappen. Zet vandaag nog de eerste stap.”

Erik Miedema, Directeur MKB Cyber Campus

Blijf op de hoogte