Ga naar de inhoud

Digitale weerbaarheid dichtbij

Consumenten en zakelijke klanten vragen om betrouwbare en beschikbare dienstverlening. Ondernemers spelen hierop in door te digitaliseren en worden hierdoor steeds meer afhankelijk van digitale oplossingen.  Het beheersen van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid daarvan vraagt om de juiste, maar schaarse specialistische kennis en kunde.

 

Situatie

Consumenten en zakelijke klanten zoeken naar een fundament om hun vertrouwen in deze digitale oplossingen op te kunnen baseren. Deze kans vraagt van ondernemers dat ze zichtbaar werk maken van vertrouwen. Betrouwbare en beschikbare dienstverlening inclusief de digitale weerbaarheid daarvan zijn onmisbaar. Voor veel ondernemers is toegankelijke kennis en kunde niet binnen bereik. Daarnaast  is de stand van digitale weerbaarheid voor ondernemers lastig in te schatten en wordt het hierdoor veelal onderschat totdat het hun overkomt.

Oplossing

CYRA lost dit vraagstuk op door self-assessment als een onafhankelijke certificering voor digitale weerbaarheid te bieden. Hierbij is CYRA een groeimodel dat vanaf de eerste schreden in digitale weerbaarheid tot nabij erkende ISO 27001 certificering als leidraad kan dienen. CYRA is voor elke ondernemer in Nederland als standaard bereikbaar. Hiermee bevordert CYRA de versterking van de digitale weerbaarheid van ondernemers én van de ketens waar ze deel vanuit maken. CYRA is als model geschikt om invulling te geven aan wet- en regelgeving waarin een uitwerking van adequate technische en organisatorische maatregelen wordt gevraagd zoals GDPR en NIS2. CYRA komt voort uit de samenwerking van diverse partners. Samen hebben ze aangetoond dat CYRA werkt. Daarbij zijn verbinding en draagvlak essentieel om tot een uniforme aanpak te komen. Samen met sectoren, branches en regio’s wordt de standaard tooling van CYRA® relevant gemaakt voor specifieke groepen ondernemers.

Zo komt digitale weerbaarheid dichtbij.

CYRA is ontwikkeld door Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport in samenwerking met het bedrijfsleven, FERM RotterdamMKB Cyber Campus en TÜV NORD Nederland.

Overtuig jezelf

“Met CYRA kan iedereen achterhalen wat er moet gebeuren om echt cyberweerbaar te zijn. Het schept vertrouwen als een toeleverancier een CYRA-certificaat kan tonen en dat scheelt inkoopafdelingen weer werk.”

Paul van Nunen, Directeur Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport

“CYRA is dé standaard voor informatie- en privacy maatregelen, voorsorterend op een eventuele ISO 27001 certificering.”

Vincent schijven, TÜV NORD Nederland

“CYRA staat voor "CYberRAting”

Robbert Kramer, ASML

“CYRA is uitermate geschikt voor bedrijven die onder de NIS-2 gaan vallen en ‘iets’ met hun toeleveranciers moeten of willen. Door een bepaald niveau van certificaat te vragen aan de bedrijven waarmee je zaken doet, krijg je wél de bevestiging dat je partners hun cyberweerbaarheid op (een) niveau hebben. Zonder dat je daar inhoudelijk bij betrokken moet zijn - en daarmee wellicht wel een verant woordelijkheid in krijgt.”

Evelien Bras, directeur bestuurder stichting FERM

“De route naar digitaal weerbaar ondernemen kent 7 stappen. Zet vandaag nog de eerste stap.”

Erik Miedema, Directeur MKB Cyber Campus

Blijf op de hoogte